Ú v o d n á   s t r á n k a
 
  UK  ENGLISH    
  german  DEUTCH      
  France flag  FRANCE      
spacer
 
   
s
 

Projekt KaHR

s
   
Spoločnosť Daryn, s.r.o. realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa zmluvy č. KaHR-111SP-1201/0666/64, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prioritná Os: 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie: 1.1 - Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie: 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Daryn, s.r.o.

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu bude v našej spoločnosti rozšírený a zmodernizovaný výrobný proces o technológiu CNC riadený rezací stroj pre termické delenie, technológiu lakovania a technológiu otryskávania a mostového žeriavu. Plánujeme nárast tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty a zvýšenie počtu zamestnancov o 2 ľudí na TPP, z toho jedna osoba bude zo skupiny znevýhodnených osôb.

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Sobrance, mesto Sobrance, Michalovská 66

Výška poskytnutého príspevku: 199 739,45€

Dátum začatia realizácie projektu: 01.09.2014

Dátum skončenia realizácie projektu: 30.04.2015

Zmena: Dátum skončenia realizácie projektu:  

- CNC riadený rezací stroj pre termické delenie 30.04.2015

- Kabína pre priemyselné účely 30.04.2015

- Otryskávací box 30.04.2015

- Mostový žeriav 30.04.2015

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

 Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

 


 
 
 Home | Výzvy na predkladanie ponúk | Sortiment | Kontakty Design by WEB