Ú v o d n á   s t r á n k a
 
  UK  ENGLISH    
  german  DEUTCH      
  France flag  FRANCE      
spacer
 
   
s s
   

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Hydraulické CNC nožnice“

Preambula: DARYN s.r.o. je verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“) podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“). Výzva na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru a poskytnutie služby a následné úkony spojené so zadávaním a zadaním zákazky je postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.

Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Sobrance, mesto Sobrance, Michalovská 66

Názov zákazky:Hydraulické CNC nožnice

Druh zákazky: dodanie tovaru, poskytnutie služby

CPV kód: 43328100-9 - Hydraulické zariadenia  

Požiadavky verejného obstarávateľa: 

Hydraulické CNC nožnice – 1 ks

kompletná výzva na stiahnutie tu: VÝZVA 

Lehota na predkladanie cenovej ponuky: Ponuku požadujeme doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 30.07.2020 do 12:00 hod.

 

 

  

 


 
 
 Home | Výzvy na predkladanie ponúk | Sortiment | Kontakty Design by web